Procena tima

Cilj procene

Procena tima je važna u organizaciji počevši od procene menadžment tima, preko različitih timova koji su formirani zbog određenog projektnog zadatka ili koji tek treba da se formiraju, ali i pojedine organizacione celine se mogu posmatrati kao timovi.

Cilj procene je da se profilišu uloge koje zaposlenima kao članovima tima najviše odgovaraju, ali i da se otkriju slabosti i snage tima kao celine kako bi se unapredila komunikacija i saradnja među članovima tima i time postigla veća efikasnost tima.

Koristi za organizaciju

U svakoj organizaciji saradnja i timski rad zaposlenih imaju ključni uticaj na uspeh i ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva. Harrison Assessment sistem kroz set od 5 izveštaja se posebno bavi uspešnošću rada timova i mogućnostima njihovog unapređenja.

Izveštaji u oblasti timskog rada:

  1. – Izveštaj o grupnoj evaluaciji – Izveštaj prikazuje grupu ispitanika rangiranih prema rezultatima procene. Izveštaj se može koristiti za analizu povezanosti određenih osobina i performansi, kako bi se detaljnije utvrdili faktori koji su u direktnoj vezi sa uspehom na poslu.
  2. Glavni grafikon za tim – Izveštaj prikazuje najvažnije osobine i omogućava efikasnu analizu veza između osobina za različite članove tima.
  3. Paradoks grafikon za tim – Izveštaj sadrži grafički prikaz 12 parova paradoksalnih osobina i paradoksalnih veza između osobina za različite članove tima.
  4. Izvoz osobina – Izveštaj je sačinjen u formi koja omogućava jednostavnu analizu osobina određene grupe zaposlenih. Ovaj izveštaj je posebno dizajniran sa ciljem analize povezanosti između osobina i performansi zaposlenih. Posebno se izdvajaju rezultati zaposlenih sa najvišim, umerenim i najnižim postignućima.