PROCENA TIMOVA

TIMSKI COACHING

Naš program za timski coaching se koristi za timove različitih struktura, menadžment timove ili bilo koju drugu grupu profesionalaca koji su okupljeni oko nekog projekta ili tek treba da na njemu budu angažovani. I pojedine organizacione celine se mogu posmatrati kao organizovani timovi. Na osnovu ove metodologije se dobijaju saznanja o snagama i slabostima tima ali i ulogama koje svakom članu tima najviše odgovaraju.

Cilj timskog coachinga

Timski coaching je važan jer ima za cilj profilisanje uloga koje zaposlenima kao članovima tima treba dodeliti kao i unapredjenje interakcije i bolju performansu među članovima tima a samim tim i veću efikasnost celog tima.

Koristi za organizaciju

Takođe, zahvaljujući Beaconhouse timskom coachingu, menadžerima je daleko lakše da sagledaju konkretne načine na koje pojedini zaposleni doprinose radu tima. Timski coaching pomaže i samim članovima tima da sagledaju kako se njihovo ponašanje odražava na ostale članove tima i na uspešnost tima kao celine.

Rezultat ovog coachinga može da ukaže na odredjene aspekte u ponašanju koje zahteva neophodnu korekciju ili dodeljivanje nove, drugačije uloge pojedinim članovima tima a nekada i njihovu zamenu. Aktivnosti razvoja timova su daleko efikasnije ako polaze od rezultata procene tima čime je povraćaj investicije u ove aktivnosti daleko veći.


Pogledajte Izveštaje za timove HA:

•   Izvestaj o grupnoj evaluaciji (PDF 112kb)
Prikazuje grupu zaposlenih ili kandidata koji su rangirani s obzirom na rezultat procene ili radnu uspešnost. Izveštaj može da posluži za potrebe detaljnije analize odnosa između rezultata procene i radne uspešnosti. Ovo je zapravo jedan od alata koji se koristi za benchmarking pozicije u organizaciji ili za  sagledavanje faktora koji utiču na radnu uspešnost.
•   Glavni grafikon za tim (PDF 99kb)
Prikazuje najvažnije osobine na jednoj stranici omogućavajući uspešnu analizu odnosa između osobina različitih članova tima.
•   Paradoks grafikon za tim (PDF 627kb)
Daje grafički prikaz paradoksalnog odnosa između osobina različitih članova tima.
•   Pregled_osobina_clanova_tima_u_Excelu (XLS 27kb)
Obezbeđuje podatke u formi koja olakšava analizu osobina odabrane grupe zaposlenih. Ovaj izveštaj je posebno osmišljen kako bi omogućio analizu odnosa između rezultata za različite osobine i radne uspešnosti. Prikazuje prosečne rezultate za vrhunske izvršioce, za one koji su osrednji, kao i za one koji su neuspešni. Ali, isto tako, prikazuje i rezultat svakog zaposlenog za svaku osobinu.  Namenjen je za benchmarking radne uspešnosti ili  za istraživanje faktora koji utiču na radnu uspešnost.