Talent menadžment

„prava osoba – u pravo vreme – na pravo mesto”

Postizanje ovog cilja podrazumeva usklađivanje interesa i sposobnosti zaposlenih sa potrebama organizacije. Talent menadžment je sistemski pristup procene, planiranja i učenja. To je stalan proces i zajednička odgovornost zaposlenog, menadžera, ali i organizacije.

Beaconhouse Centar za procenu i razvoj, razvija strategije, definiše metode, resurse, i program za procenu i razvoj ljudskih potencijala u sadašnjim i budućim radnim pozicijama sa ciljem da se obezbedi profesionalni i organizacioni razvoj.

BCH Talent menadžment sistem se bavi svim fazama:

 

OTKRIVANJE TALENATA modul BCH TM01


Zahvaljujući svojim naprednim rešenjima Beaconhouse Centar može ispravno da proceni sve vaše zaposlene, a preko toga i organizacionu kulturu i klimu vaše organizacije.

Zahvaljujući psihometrijski proverenim metodama merenja i tehnici 360° procene Beaconhouse Centar pruža jasnu sliku skrivenih talenata u organizaciji, ali i onih koje tek treba pronaći, privući i zadržati u vašoj organizaciji koja ih trenutno nema.

Na ovaj način Beaconhouse dolazi do mape kolektivnih vrednosti, normi i ponašanja koje čine vašu organizaciju i koje se mogu pretočiti u ključne kompetencije koje su neophodne da ih kandidat ili zaposleni poseduje da bi bio uspešan u vašoj organizaciji.

RAZVOJ TALENATA modul BCH TM02


Zahvaljujući svojim dokazanim trening programima za različite ciljne grupe zaposlenih koji podrazumevaju individualan rad, radionice i klasična predavanja, naši konsultanti mogu pomoći vašim zaposlenima da razviju i unaprede niz kompetencija kao što su: veštine komunikacije, veštine prezentovanja, veštine upravljanja vremenom, veštine rukovođenja, veštine pregovaranja, prodajne veštine i slično.

ZADRŽAVANJE TALENATA modul BCH TM03


Zadržavanje talenata je ključni faktor u talent menadžment procesu jer obezbeđuje vašoj organizaciji dugoročnu konkurentsku prednost na tržištu. Beaconhouse Centar ima bogato iskustvo u:

  • razvijanju nove generacije lidera koji će jednog dana naslediti vaš postojeći menadžment tim, pogledajte sekciju Identifikovanje visokih potencijala
  • kreiranju efektivnog sistema nagrađivanja koji će imati snagu da zadovolji individualne potrebe i želje vaših zaposlenih i da istovremeno bude u službi vaših organizacionih ciljeva.

PRERASPOREĐIVANJE modul BCH ED02


Beaconhouse nudi i proverene programe upravljanja organizacionim promenama koji mogu da pruže dragocenu pomoć vašem menadžment timu u procesu restrukturiranja, spajanja, preuzimanja smanjujući mogućnost gubljenja kvalitetnih zaposlenih tokom tog procesa ili izlaganja organizacije eventualnim tužbama i nepotrebnim sudskim troškovima. Pogledajte sekciju Racionalizacija, restruktuiranje i promene.