UNAPREĐENjE RADA TIMOVA

UNAPREĐENJE RADA TIMOVA

Prvo procena, pa onda razvoj tima

 

Beaconhouse aktivnosti za razvoj tima se zasnivaju na prethodno urađenoj proceni svih članova tima pojedinačno i proceni tima kao celine.

S druge strane im se kroz samu teambuilding aktivnost omogućava da bolje shvate svoj profil i ulogu koju vrše u timu, odnosno način na koji najbolje mogu da doprinesu uspehu tima, ali i da bolje sagledaju druge članove tima i njihov doprinos, kao i način na koji funkcioniše tim kao celina i način na koji bi tim mogao da funkcioniše efikasnije.

Koristi za organizaciju

Zahvaljujući s jedne strane Beaconhouse proceni, a s druge strane našim alatima za razvoj timova, organizacija dobija timove koji će biti sposobniji za uspeh u datom organizacionom kontekstu.

Teambuilding zasnovan na prethodno urađenoj proceni je daleko efikasniji i donosi daleko veći povraćaj investicije nego one teambuilding aktivnosti koje se organizuju za timove koji nisu formirani na pravi način i kod kojih nije jasno šta su snage, a šta slabosti tima.