ASESMENT ORGANIZACIJE

ASESMENT ORGANIZACIJE

Kome je ova procena namenjena

Asesment organizacije podrazumeva procenu zaposlenih u domenu zahteva radnih mesta na kojima su trenutno angažovani, u domenu mogućih karijernih putanja unutar kompanije kao i u domenu toga kako ih drugi koji sarađuju sa njima vide, od podređenih, kolega i saradnika, pretpostavljenih i naravno klijenata.

Takođe, asesment organizacije podrazumeva i procenu zaposlenih kao članova menadžment tima ili kao članova različitih organizacionih celina, projektnih timova ili mogućih članova budućih timova koji tek treba da se formiraju.

Zašto procena

Rezultati procene se koriste da bi se zaposleni adekvatno organizovali, sa ciljem formiranja uspešnih timova, od zaposlenih čija su znanja komplementarna. Ovakva procena omogućava vodjenje daljeg profesionalnog razvoja zaposlenih na način i u  pravcu koji će dovesti do veće radne uspešnosti kako zaposlenog kao pojedinca tako i organizacije kao celine.

Koristi za organizaciju

Zahvaljujući proceni zaposlenih, organizacija  može da identifikuje, s obzirom na kontekst u kojem posluje, tržišni udeo i ciljnu grupu kupaca, svoju viziju, misiju, strategiju i ciljeve, ključne kompetencije na nivou organizacije te polaznu osnovu za otkrivanje postojećih kvaliteta koji organizaciju čine konkurentnom, ali i slabosti koje zahtevaju dalji razvoj i unapređenje.

Praktična vrednost procene je ta što procena povećava sposobnost organizacije da postane uspešnija. Menadžerima postaje jasnije šta je ono što je dobro, a šta zahteva njihovu posebnu pažnju i napor ka daljem razvijanju i unapređivanju.


Pogledajte sekciju:

Business rešenja