Beaconhouse Sextant 360° modul

Ocenjivanje radne uspešnosti zaposlenih

Beaconhouse Sextant 360o modul

Svaka ocena radne uspešnosti je izricanje suda o nečijem radu zbog čega postoji rizik da će svaka ocena manja od najbolje ili od one koja podrazumeva povišicu izazvati nezadovoljstvo kod zaposlenog ili dovesti do konfliktne situacije.

Zbog toga se u praksi dešava da menadžeri izbegavaju moguće konfliktne situacije time što ocene više od 90% zaposlenih najvišom ocenom i tako obesmisle ceo postupak ocenjivanja radne uspešnosti.

Ukoliko zaposlenog ocenjuje samo menadžer objektivnost celog postupka se zasniva na pretpostavci da je viđenje tog menadžera tačno, sveobuhvatno, oslobođeno svih uticaja što u praksi nije slučaj.

Na viđenje i ocenu menadžera pokušavaju da utiču svi čiju radnu uspešnost dati menadžer ocenjuje i često počinju da se nadmeću za ograničeni broj povišica na razne manipulativne načine, zbog čega se u mnogim slučajevima dešava da ocena radne uspešnosti na kraju i ne bude u vezi sa stvarnom uspešnošću zaposlenog.

Godišnja ocena zaposlenih se uvodi iz više razloga, ali osnovni razlog je taj što se veruje da će se to pozitivno odraziti na produktivnost zaposlenih, jer će zaposleni na kraju godine biti nagrađeni spram rezultata svog rada.

Međutim, u praksi se često dešava suprotno da ceo proces deluje upravo demotivišuće što se negativno odražava na produktivnost.

Stoga je najgore rešenje ako zaposlene ocenjuju samo menadžeri, nešto bolje rešenje je procena od 180° gde zaposlene ocenjuju menadžeri, ali i oni sami imaju mogućnost da ocene sebe, a najbolje rešenje je procena Beaconhouse Sextant 360° gde zaposlene ocenjuju svi koji imaju uvid u njihov rad, počevši od njih samih, njihovog pretpostavljenog, kolega i klijenata.

Takav pristup je pravedniji i daje validnije rezultate nego kada se procena zasniva samo na oceni jedne osobe, jer uključuje grupu ljudi koji su u interakciji sa zaposlenim na različite načine.

Beaconhouse Sextant 360° modul:

 • metod je dizajniran u cilju prikupljanja povratnih informacija sa svih nivoa organizacije, koji obezbeđuje strateški pregled ličnih i organizacionih potencijala.
 • procena metodom 360° pruža uvid u trenutnu situaciju poslovnog sistema i odgovore na mnoga pitanja od vitalnog značaja kao što su: Gde smo sada? Koje smernice prema proceni doprinose povećanju performansi zaposlenih i organizacije?
 • proces procene je zasnovan na potrebama klijenta u cilju kreiranja akcionih planova koji obuhvataju aktivnosti u cilju veće produktivnosti i zadovoljstva poslom.
 • Cilj rezultata procene:
  • razumevanje ličnih veština i kvaliteta
  • identifikovanje oblasti koje je potrebno razvijati
  • iniciranje smernica za pozitivne promene
  • povećanje motivacije za kontinuirano učenje
  • povećanje zadovoljstva poslom
  • poboljšanje sistema upravljanja ljudskim potencijalima
  • povećanje efikasnosti timova i organizacije